Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Verzendkosten 

Standaard (2 - 5 werkdagen*).

Gratis verzending voor bestellingen over 38,99 EUR.

9,99 EUR voor bestellingen onder 19,99 EUR.

6,99 EUR voor bestellingen tussen 20,00 – 24,99 EUR.

4,99 EUR voor bestellingen tussen 25,00 – 29,99 EUR.

2,99 EUR voor bestellingen tussen 30,00 – 38,99 EUR.

*De leveringstijd is afhankelijk van het bezorgadres en wordt gecalculeerd bij de check-out, als de producten worden besteld. 

De bezorgvoorwaarden gelden voor Nederland en België.

LET OP! Als je je pakket niet binnen 10 dagen na de bestelling hebt ontvangen, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.

100% tevredenheidsgarantie

We hebben al onze producten getest en weten wat ze kunnen. Daarom hebben we op al onze producten een klanttevredenheidsgarantie.

Bestellen

Onze website is zo gestructureerd dat je onze producten simpel en gemakkelijk kunt bestellen. Daarnaast is er een beschrijving van hoe elk product te gebruiken.

Herroepingsrecht / Retourrecht

Je hebt een onbeperkt retourrecht op ongeopende goederen en het is gratis om goederen terug te sturen - stuur altijd eerst een e-mail naar info@australian-bodycare.com, als je je producten wilt retourneren.

In je bericht moet je ons duidelijk maken, dat je je herroepingsrecht wilt uitoefenen. Houd er rekening mee dat je geen spijt kunt krijgen door simpelweg te weigeren het artikel te ontvangen, zonder ons hiervan tegelijkertijd op de hoogte te stellen.

We zullen geopende artikelen niet terugbetalen, als het na de periode is waarin we een 100% tevredenheidsgarantie bieden.

Retourneren

Je moet je bestelling zonder onnodige vertraging aan ons retourneren, en niet later dan 14 dagen, nadat je ons hebt laten weten dat je je aankoop wilt annuleren.

Artikelen die UFRANCO of onder rembours worden geretourneerd, worden geweigerd. Neem voor het retourneren contact op met Australian Bodycare via info@australian-bodycare.com om het retourlabel te verkrijgen.

Je moet het artikel goed verpakt opsturen - samen met een kopie van de factuur en duidelijk vermelden dat je gebruik wilt maken van het herroepingsrecht en dat je daarom de prijs van het artikel terugbetaald wilt zien.

Terugbetaling van het aankoopbedrag

Als je spijt hebt van je aankoop, krijg je het volledige bedrag terug dat je aan ons hebt betaald.

Als je gebruik maakt van je herroepingsrecht, zullen we alle ontvangen betalingen, inclusief bezorgkosten, zonder onnodige vertraging en in ieder geval binnen 14 dagen vanaf de datum waarop we op de hoogte zijn gebracht van jouw beslissing om deze overeenkomst te annuleren, terugbetalen.

We zullen een dergelijke terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel dat werd gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij je uitdrukkelijk anders bent overeengekomen met ons. We kunnen de terugbetaling inhouden, totdat we het geretourneerde artikel hebben ontvangen.

Mocht je spijt hebben van de aankoop, moet het artikel worden verzonden naar:

AUSTRALIAN BODYCARE
Traevaenget 14
DK-5492 Vissenbjerg
Danmark

Belangrijk: Neem voor het retourneren contact met Australian Bodycare op, via email info@australian-bodycare.com voor het verkrijgen van retourlabel.

Vermeld bij het retourneren van het artikel het ordernummer van het pakketje en voeg een omschrijving van de reden van de klacht bij.

Betaalmogelijkheden

Je kunt je order op de volgende manieren betalen:

Wij accepteren betaling met Klarna "Sofort" (Pay Now), Klarna "Achteraf betalen" (Pay Later), Klarna Betaling in termijnen (Pay over time), Paypal, Visa, Mastercard en Eurocard. Australian Bodycare maakt gebruik van een betalingsgateway van Quickpay.dk. De communicatie met deze betaaloplossing is getest door het Deense bedrijf Nets. Alle kaartgegevens worden gecodeerd verzonden. 

Productinformatie:

Op onze website Australian-Bodycare.com worden de essensietële kenmerken van onze producten vermeld. Voor meer informatie of vragen, kun je een mail sturen naar Australian Bodycare via info@australian-bodycare.com.

Prijzen:

Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW. Informatie over verzend- en administratiekosten worden vermeld in het winkelmandje.
Alle prijzen op onze website, zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod. 

Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper, bij overschrijding daarvan, geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.  

Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.

 

Bestelling:

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod is vrijblijvend. Australian Bodycare is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd, om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. De afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Australian Bodycare niet.
Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Australian Bodycare kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Een bindende overeenkomst tussen koper en Australian Bodycare komt pas tot stand, wanneer Australian Bodycare het aanbod van de koper accepteert, door middel van een orderbevestiging. Australian Bodycare behoudt zich het recht om bestellingen van een dergelijke omvang te weigeren, dat ze geacht worden niet voor persoonlijk gebruik te zijn.

Een door verkoper opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn moet koper verkoper schriftelijk in gebreke stellen.
De beschikbaarheid is onder voorbehoud van uitverkochte 
artikelen en Australian Bodycare is gerechtigd, om de producten in gedeelten te leveren wanneer dit noodzakelijk is. In dergelijke gevallen zal Australian Bodycare de koper hierover informeren.

Betaling:

Alle gegevens worden rechtstreeks uitgewisseld op het netwerk van QuickPay in gecodeerde vorm (SSL), die alleen door koper en QuickPay leesbaar zijn, en zijn daardoor niet toegankelijk voor derden. Bij aankoop met een creditcard, wordt het bedrag van je rekening afgeschreven, zodra het artikel is verzonden van Australian Bodycare.

Overmacht:

Kan Australian Bodycare niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen, door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade.   
Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval, iedere omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd, zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van verkoper.  
Voorts verstaan partijen onder overmacht, de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens verkoper voldoen, tenzij zulks aan verkoper te verwijten is.  
Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan verkoper niet aan zijn verplichtingen jegens koper kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang verkoper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
In geval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft koper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief.

Garantie:

Australian Bodycare geeft 2 jaar garantie, vanaf de factuurdatum, op fabricage- en materiaalfouten (defecten).

Disclaimer:

Australian Bodycare heeft het je makkelijk gemaakt, om via links relevante informatie op andere websites te krijgen. Deze websites vallen buiten de controle van Australian Bodycare. Wij zijn dus op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites.

Informatie over de bestelde producten van dergelijke websites, is niet opgenomen in de beschrijving van de bestelde producten in de overeenkomst tussen de koper en Australian Bodycare.  

Australian Bodycare behoudt zich het recht, om de voorwaarden van deze website te wijzigen en bij te werken. Het is daarom belangrijk, dat je op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Koop op website

In verband met je aankoop, heb je een aantal persoonlijke gegevens ingevuld. Waaronder in het bijzonder:

- Je naam
- Je adres
- Je e-mail adres
- Je telefoonnummer
- Je bankgegevens

We verwerken deze persoonsgegevens, in verband met de verzending van jouw aankoop, omdat het nodig is om ons deel van de transactie uit te voeren, en ook voor een beperkte periode daarna, om ervoor te zorgen dat alles naar behoren verloopt. Zodra deze informatie / gegevens niet meer nodig zijn, wordt deze uit ons systeem verwijderd. Gegevens worden na 5 jaar verwijderd, omdat we een onbeperkt retourrecht hebben op onze ongeopende producten, slaan we de gegevens op voor 5 jaar.

Als je bestelling moet worden afgeleverd, word je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, naar ons transportbedrijf gestuurd voor de verzending van je aankopen.

Als je het vakje “Ja, ik wil ik graag nieuwsbrieven ontvangen,” hebt aangekruist, zullen we jouw e-mailadres en de gegevens van je aankoop en/of registratie bewaren, totdat de gegevens niet meer nodig zijn. In de tussentijd houden we deze gegevens in ons systeem, totdat je je afmeldt of ons laat weten, dat je geen e-mails meer van ons wilt ontvangen.

Je kunt je toestemming altijd intrekken. Je kunt dit doen door op de afmeldlink onder aan onze e-mails te klikken, of door rechtstreeks contact met ons op te nemen om ons te laten weten dat je onze nieuwsbrieven niet meer wenst te ontvangen.

Ongeacht of we je persoonsgegevens verwerken voor een aankoop of transactie of alleen op basis van je toestemming, we zullen jouw gegevens altijd veilig en vertrouwelijk verwerken, in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet bescherming persoonsgegevens.

Jouw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en worden verwijderd wanneer dit doel is bereikt of niet meer relevant is. Wij maken gebruik van een derde partij om jouw betaalgegevens te verwerken en jouw aankopen te beheren, met behulp van ons CRM-systeem. Wij hebben met deze dataproviders overeenkomsten met betrekking tot de gegevensverwerking afgesloten en we garanderen dat zij voldoen aan de van toepassing zijnde regels, voor de bescherming van je persoonsgegevens.

Misbruik:

Deze site is eigendom van en wordt beheerd door Australian Bodycare. De site is gemaakt voor gebruik door particuliere kopers. Alle elementen van de site, of het nu teksten, afbeeldingen, grafische voorstellingen etc. zijn, zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen daarom niet worden gekopieerd, gedownload of verspreid. Misbruik van gegevens van Australian Bodycare is strafbaar en zal worden aangemeld bij de politie.

 

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer je de overeenkomst wilt herroepen)

 

Aan:   

Australian Bodycare

Traevaenget 14
5492 Vissenbjerg

Denemarken

info@australian-bodycare.com

  • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]* de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]* de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*, herroep/herroepen*
  • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
  • [Naam consumenten(en)]
  • [Adres consument(en)]
  • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.